Tenyésztési szabályzat Hírlevél

Letölthető változat
 

 
TARTALOMJEGYZÉK
1.§. A tenyésztési szabályzat célja: ............................................................................................ 2
2.§. A fríz ló fogalma: ................................................................................................................. 2
3.§. A fríz lóállomány nyilvántartása ............................................................................................ 2
4.§. A Méneskönyvbe való felvétel:............................................................................................... 3
5.§. Küllem:............................................................................................................................... 6
6.§. A csikóellés bejelentése, a csikó bejegyzése......................................................................... 7
7.§. Csikók egyedi megjelölése................................................................................................... 8
8.§. Tulajdonjog átruházása ....................................................................................................... 11
9.§. A beltenyésztettség foka..................................................................................................... 11
10.§. A csikók elnevezése ........................................................................................................ 11
11.§. Védett istálló név............................................................................................................... 12
12.§. Fedeztetés ...................................................................................................................... 12
13.§. Mesterséges termékenyítés............................................................................................... 13

1.§. A tenyésztési szabályzat célja:
A fríz lóállomány minıségi fejlesztése érdekében a fajta tenyésztıi munkájának
rendszerezése, mely magában foglalja a fajtával kapcsolatos tenyésztési és nyilvántartási
feladatokat.
A fríz fajtájú lovak fajtafenntartó szervezete, a holland Friese Paarden Stamboek (FPS)
legfıbb célja a fríz ló tenyésztésének minıségi fejlesztése azáltal, hogy a fríz lótenyésztést
szervezi, irányítja és felügyeli.
Az FPS és a Fríz Lótenyésztık Magyarországi Egyesület célja, hogy kiváló küllemmel
rendelkezı lovakat tenyésszen (ami megtartja a fajtára jellemzı vonásokat), miközben
folytatja a beltenyésztés fajtán belüli csökkentését. A szelekció célja, hogy a küllemi
szempontok, illetve a beltenyésztettség fokának ésszerő csökkentése mellett mind a sportban
(bemutatók, fogathajtás, díjlovaglás, vegyes), mind a rekreációban kimagasló teljesítményeket
nyújtó lovakat tenyésszen tovább.

2.§. A fríz ló fogalma:
Fríz fajtájúnak az a ló tekinthetı, amely megfelel a holland Friese Paarden Stamboek
által vezetett Méneskönyv követelményeinek, ennek nyilvántartásában szerepel és rendelkezik
ezen szervezet által kiállott származási igazolással.

3.§. A fríz lóállomány nyilvántartása
A Fríz Lótenyésztık Magyarországi Egyesülete (FLME) azokat a lovakat ismeri el fríz
fajtájú lovaknak, melyeknek ısei szerepelnek a holland Friese Paarden Stamboek (FPS)
méneskönyvében és megfelelnek Friese Paarden Stamboek törzskönyvezési szabályzatában
foglaltaknak. Az állomány nyilvántartás három részbıl áll. Egy részrıl a fríz fajtájú lovak
méneskönyvében történik, melyet a holland Friese Paarden Stamboek, mint fajtafenntartó
vezet. Ebben a világ összes fríz fajtájú lovát tartják nyilván. A honi nyilvántartás két részbıl
áll. Az Egyesület belsı nyilvántartása számítógépen történik, mely a tárgyi feltételek
biztosításáról szóló mellékletnek megfelelıen áll rendelkezésre. Másrészrıl a Magyar
Lótenyésztık és Lovas Szervezetek Szövetségével kötött megállapodás szerint az Egyesület
csatlakozik a LOINFORM rendszerhez a tenyésztési adatok központi nyilvántartása céljából.
A fríz lovak Méneskönyve három részbıl áll:
1.)Általános nyilvántartás
a.) mének törzskönyve
b.) kancák törzskönyve
c.) csikótörzskönyv
d.) „star” kancák törzskönyve
e.) „model” kancák törzskönyve
3
f.) „pref”, kivételes ivadékokat eredményezı mének nyilvántartása
g.) „pref”, kivételes ivadékokat eredményezı kancák nyilvántartása
h.) kancák kiegészítı törzskönyve
i.) heréltek nyilvántartása
j.) ivartalanított „star” mének törzskönyve
2.) Másodlagos Törzskönyv I.,
a.) Másodlagos Törzskönyv I., törzskönyvezett kancáknak
b.) Másodlagos Törzskönyv I., csikóknak
c.) Másodlagos Törzskönyv I., „star” kancáknak és ivartalanított „star” méneknek
d.) Másodlagos Törzskönyv I., törzskönyvezett herélteknek
3.) Másodlagos Törzskönyv II.
a.) Másodlagos Törzskönyv II., csikóknak

4.§. A Méneskönyvbe való felvétel:
Általános nyilvántartás
a.) mének törzskönyve
b.) kancák törzskönyve
c.) csikótörzskönyv
d.) „star” kancák törzskönyve
e.) „model” kancák törzskönyve
f.) „pref”, kivételes ivadékokat eredményezı mének nyilvántartása
g.) „pref”, kivételes ivadékokat eredményezı kancák nyilvántartása
h.) kancák kiegészítı törzskönyve
i.) heréltek nyilvántartása
j.) ivartalanított „star” mének törzskönyve
Star minısítés(F.S.)
A star megnevezés kritériumaihoz nagyon szigorúan kell ragaszkodni.
Egy star kanca:
- Megfelelı küllemő
- Jó mozgású
- Egyenes járású. Erıteljes és rugalmas megfelelı könnyedséggel, ami a vállból jön.
A hátulsó rész lengjen ki elıre.
- Az ügetés nemes legyen, könnyed elırehaladó mozdulatok, jó erıvel a hátsó
részbıl. Az ügetés könnyed egy lebegı mozdulattal és elég hajlítással a csánkban.
Nem lehetnek csapkodó vagy kaparó mozdulatok.
- Egy kötelezı IBOP (Instellings Bruikbaarheid Onderzoek Paarden – Lovak
Központosított Teljesítmény Vizsgálata) teszt a star kancáknak egy lehetıség
lenne.
Model minısítés (F.S.M.)
A „model” minısítéső kanca a tenyésztés csúcsát jelenti. A külsı megjelenése az ideális frízt
testesíti meg. Mozgása kiváló.
4
Fontos szempont, hogy mikor a kanca a model minısítést kapja, csikót neveljen, vagy pedig
rendelkezzen leválasztott utóddal. Kivételek a 4-6 éves korosztályba tartozó „star”
minısítéső kancák, amelyek a központi szemlézéskor kapnak „modelnek” minısítést.
Természetesen elıfeltétel marad, hogy akkor vagy az elıtt korábban az IBOP teszten legalább
77 pontot szerezzenek. A törzskönyvezés által meghatározott egyéb feltételeknek természetes
meg kell felelniük.
Kivételessé (Pref) nyilvánítás:
A csikónyilvántartásban, törzskönyvben vagy kiegészítı törzskönyvben jegyzett kancák ill.
törzskönyvezett mének utódokra nézve kivételesnek nyilváníthatóak. Kivételessé (Pref)
nyilvánítás kérelmével a Friese Paarden Stamboek titkárságához kell fordulni. Ha az állat
már nem él, egyik leszármazottjának tulajdonosa igényelhet kivételessé nyilvánítást.
Akkor lesz egy kanca kivételes, ha legalább négy ivadéka kimagasló teljesítményt, pl.:
- ’star’ vagy ’model’ kanca
- ’star’ ivartalanított mén
- törzskönyvezett mén
- mén, amely az FPS által elismert sajátteljesítmény vizsgát letették és ezzel a
második vizsga letételére jogosulttá válnak
A mének kivételességi vizsgálata a mén és annak fiai termékenyítıképességére összpontosít,
amennyiben egy spermavizsgálatot végeztek. A termékenyülések átlaga 50 % kell, hogy
legyen. A nıi utódok termékenységi vizsgálatát hét éves kor felett végzik. A befedezett
kancák 50 %-ának kell csikót ellenie.
A mének esetében még figyelembe veszik a sajátteljesítményt, amelyet egy sajátteljesítmény
vizsgán vagy egy központi ménvizsgán mutatnak be.
Az ivadékvizsgálat alkalmával egy-, két- és három évesnél idısebb kancákat kell felmutatni,
akik származását igazolható. Az elızı évben befedezett kancák csikóinak 25 %-át kell
bemutatni, min. 18 csikót; az egyévesek 15 %-át, min. 9-et; kétévesek 12 %-át, min. 7-et és
háromévesek 12 %-át, min. 7 csikót. Az egyik kategóriát egy másiknak a tagjaival ki lehet
pótolni, hogy a vizsgálóbizottság értékelni tudjon.
Ha a fent említett feltételek nem teljesülnek, elegendı kiszámítani a jegyzett mének,
törzskönyvezett kancák, ’star’, ’model’ és kivételes kancák arányát a jegyzett csikókhoz
hasonlítva. Ezek az arányok aztán összevethetık a már korábban kivételesnek nyilvánított
mének százalékos arányaival.
Másodlagos törzskönyv I.
a.) Másodlagos törzskönyv I., törzskönyvezett kancáknak
A korábban a Másodlagos Törzskönyv I. csikóknak nyilvántartásban szereplı és az
egyéb feltételeknek megfelelı kancák nyilvántartása.
b.) Másodlagos törzskönyv I., csikóknak
Azon csikók nyilvántartása, melyeknek anyja az általános, vagy valamely másodlagos
nyilvántartás egyikében szerepel, míg apjuk a csikótörzskönyvben szerepel. A
nyilvántartásba vételhez Friese Paarden Stamboek tenyésztıi bizottságának külön
engedélye szükséges. A Másodlagos Törzskönyv II.-ben nyilvántartott anya és az
Általános Mén Törzskönyvben nyilvántartott apa utódja szintén itt kerül
nyilvántartásba vételre. Az itt nyilvántartott mén csikó nem kerülhet át az Általános
Nyilvántartás Mének Törzskönyvébe és tenyésztési engedélyt sem kaphat.
5
c.) Másodlagos törzskönyv I., „star” kancáknak és ivartalanított „star” méneknek
A korábban a Másodlagos Törzskönyv I. csikóknak nyilvántartásban szereplı és az
egyéb feltételeknek megfelelı kancák és ivartalanított mének nyilvántartása.
d.) Másodlagos törzskönyv I., törzskönyvezett herélteknek
Másodlagos törzskönyv I-ben regisztrált kancák nınemő leszármazottai kizárólag abban az
esetben jegyezhetı be a kancák törzskönyvébe, vagy ’star’, ’model’, ill. ’pref’ kancák
törzskönyvébe harmadik generációként, ha a megfelelnek említett besorolások
követelményeinek.
Másodlagos törzskönyv I. és az általános nyilvántartások nem átjárhatók. Másodlagos
törzskönyv I-be jegyzett kanca nınemő utódja csak akkor kerülhet be az általános
nyilvántartás b., d., e., vagy g., részébe, ha három generáción keresztül törzskönyvezett apa
leszármazottja és a Friese Paarden Stamboek tenyésztıi bizottsága a lovat érdemesnek tartja
törzskönyvezésre.
Másodlagos Törzskönyv II.
Egy részbıl áll.
a.) Másodlagos Törzskönyv II., csikóknak
A Másodlagos törzskönyv II. olyan csikóknak / lovaknak van fenntartva, akiknek az apja az
Általános Nyilvántartás Mének Törzskönyvében nem jegyzett, de a csikónyilvántartásban
szereplı mén. Az adott csikó anyjának az FPS nyilvántartásokban szereplı tisztavérő fríz
lónak kell lennie. Másodlagos törzskönyv II-ben jegyzett anyától és tenyésztési engedéllyel
nem rendelkezı csikónyilvántartásban szereplı apától származó csikó a Másodlagos
törzskönyv II-be lesz bejegyezve.
A Másodlagos törzskönyv I-ben jegyzett kanca és a Mének Törzskönyvében nem jegyzett, de
a csikónyilvántartásban szereplı mén csikója a Másodlagos törzskönyv II-be lesz bejegyezve.
Összefoglalás:
Másodlagos törzskönyv I
- Az Általános Nyilvántartásban, ill. Másodlagos Törzskönyv I-ben jegyzett kanca
és tenyésztésre engedélyezett Csikókönyves mén ivadéka.
- Másodlagos törzskönyv I, ill. II-ben jegyzett kanca és a Mén Törzskönyvben
szereplı mén ivadéka.
- Másodlagos törzskönyv I-ben jegyzett lovak / csikók barna Származási Igazolást
kapnak.
Másodlagos törzskönyv II
- Az Általános Nyilvántartásban, ill. Másodlagos Törzskönyv I-ben jegyzett kanca
és tenyésztésre nem engedélyezett Csikókönyves mén ivadéka.
- Másodlagos törzskönyv II-ben jegyzett kanca és tenyésztésre engedélyezett ill.
nem engedélyezett Csikókönyves mén ivadéka.
- Másodlagos törzskönyv II-ben jegyzett kancák nem törzskönyvezhetık és ezáltal
nem minısíthetık magasabb rangra
- Másodlagos törzskönyv II-ben jegyzett lovak / csikók kék Származási Igazolást
kapnak
6


5.§. Küllem:
Kizárólag teljesen fekete színő lovak kerülhetnek be a mének, kancák és heréltek
nyilvántartásába. Jegyek a homlokon, mint pl. néhány fehér szırszál, egy fürt és néhány
szürke szır az alsó és felsı ajkakon megengedett. Jegyek a lábon nem megengedettek.
A fajta standard a Tenyésztési Szabályzat Mellékletében található
A küllem bírálat szempontjai nagymértékben Mr. Ir. G.J.A. Bouma „Het Friese Paard” (A
Fríz Ló) c. alapmővének 10. függelékén (456, 457.o.) alapul. Ez néhány kiegészítéssel bıvült,
hogy a fríz ló kívántatós küllemérıl a lehetı legpontosabb leírást adja.
Hivatalos tözskönyvezési zsőri által szemlézett csikóknak díjakat adományozhatnak.
1. díj: narancs szalag
2. díj: vörös szalag
3. díj: fehér szalag
A három évnél idısebb kancák vizsgáltathatók a törzskönyvezésért és csillag (star)
megnevezésért. Minimum marmagassága a törzskönyvezett kancának 1,5 m, a ’star’ kancának
1,55 m.
Törzskönyvezett kancák indulhatnak a ’star’ megnevezésért. Min. marmagasság 1,55 m.
A központi vizsgálat során a négy évnél idısebb ’star’ kancáknak a ’preferent model’
megnevezést adhatják.
7
A hét éven felüli ’star’ kancák ezért a megnevezésért a fedeztetési napokon indulhatnak.
Mindkét esetben a min. marmagasság 1,58 m. A kanca csak akkor lehet hivatalosan ’model’,
ha az I.B.O.P. játékokon B-bizonyítványt (min. 77 pontot) kapott. Kivételes esetekben egy
modellvizsgálat elegendı.
Kancák, amiknek FPS jel van a nyakukon, de származásukat nem lehet bizonyítani, a
kiegészítı nyilvántartásba jegyezhetık be.
Herélt csıdörök három éves kortól, min. 1,5 m marmagasságtól törzskönyvezhetık és adható
nekik ’star’ megnevezés.
A csıdörök szintén 3 éves kortól törzskönyvezhetık. Egy 3-éves csıdör min. marmagassága
1,58 m, 4-éves kortól min. 1,6 m.
Egyenletes, korrekt, elegáns és elıkelı testtartás, melyet megfelelı hosszúságú szırzet
hangsúlyoz ki a csüdön, szép fej, hosszú farok. A cél eléréséhez elkerülhetetlen a szigorú
szemlézési eljárás. Ez azt jelenti, hogy kancák öröklıdı hiányosságokkal ne kerüljenek be a
törzskönyvbe ill. maradjanak távol a tenyésztéstıl, amennyire lehetséges.
Szigorú szelekciót kell végezni a hatsó testfél alakulását illetıen. A hátsó láb középszerő vagy
rossz használata még mindig túl gyakran fordul elı.

6.§. A csikóellés bejelentése, a csikó bejegyzése
Annak okán, hogy a fríz fajtájú lovak nyilvántartása kettıs, így a tenyésztési dokumentációja
is az. Külön kell bejelenteni a született csikót a fajtafenntartó FPS-nek és külön a
magyarországi LOINFORM-nak.
Bejelentés az FPS-nek
A regisztrált és tenyésztési engedéllyel rendelkezı fríz ménnel történı fedezést követıen a
kanca tulajdonos fedeztetési elismervényt kap a mén tulajdonosától. A tenyésztési szezon
végén a mén tulajdonosa elküldi a fedezési bizonyítványt/születési regisztrációs őrlapot. A
csikó megszületését követıen a kanca tulajdonosa köteles a kitöltött születési regisztrációs
őrlapot a születéstıl számított 14 napon belül az FPS-nek visszaküldeni. Ha a kanca
tulajdonosa nem tartja magát a 14-napos határidıhöz, bírságot kell fizetnie az FPS-nek.
Adott csikó másodlagos törzskönyvbe történı bejegyzésérıl a tenyésztési bizottság külön
dönt.
A kitöltött születési regisztrációs őrlap kézhezvételét követıen az FPS születési bizonyítványt
küld a tulajdonosnak.
A csikó a chippel történt egyedi megjelölést követıen bekerül a csikónyilvántartás egyik másodlagos jegyzékébe.
Az FPS-nek az évenként összegyőjtött tenyésztési dokumentumokat központilag a
magyarországi tenyésztıszervezet küldi meg.
Bejelentés a LOINFORM-nak
A LOINFORM alapdokumentumainak felhasználásával történik, melyeket a méntartók
minden évben a fedeztetési szezont megelızıen az FLME-tıl kapnak meg.
 
8
7.§. Csikók egyedi megjelölése
Az 1980.01.01 után született mének kizárólag akkor kerülhetnek a törzskönyvbe, ha egy un.
nyelvszámmal vannak tetoválva.
A csikókat a születésük évében, még a kanca alatt ’chip’-pel kell megjelölni.
A Fríz Lótenyésztık Magyarországi Egyesülete (FLME) kizárólag csak azokat a csikókat
veszi nyilvántartásba, amelyek esetében a tenyésztı a fajta anyaszervezete, a Holland Királyi
Fríz Méneskönyv (KFPS) felé a törzskönyvezéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek
maradéktalanul eleget tett és az anyaszervezet által kiadott származás igazolást megkapta.
Ettıl eltérni csak akkor lehet, ha a KFPS a magyar egyesület felé igazolja a csikó
nyilvántartásba vételét és a származás igazolás megküldését. Ebben az esetben a postai
ügymenet késedelme miatt a jelölés a származás igazolás fizikai megléte nélkül is
elvégezhetı.
A Magyarországon született fríz csikók jelölése teljes körően, kizárólagosan elektronikus
transzponderrel történik. A transzponder beültetésének helye a nyak bal oldala, a fejtetı és a
mar között, a sörényél alatt, módja az 504/2008/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdés
1. albekezdésében meghatározott. A beültetés szakszerő elvégzésérıl (elvégeztetésérıl) a
tenyésztı jogosult és köteles gondoskodni.
A lótulajdonos a FLME-hez benyújtott külön kérelme esetében az ajaktetoválással korábban
már ellátott magyarországi fríz lovak másodlagos jelölésként elektronikus transzponderrel is
megjelölhetık. Az ajaktetoválás alapján ily módon már nyilvántartásba vett lovak adatai
mellé a hivatalosan beültetett transzponderkódot az adatbázisba fel kell venni.
Felhasznált elektronikus jelölıeszköz
Az 504/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk (2) b) pontja szerinti transzponder, amely
megfelel az ISO 11784 szabványnak és HDX vagy FDX-B technológiát alkalmaz, valamint
ISO 11785 szabvánnyal kompatibilis leolvasó készülék segítségével olvasható.
A transzponderek beszerzésének, nyilvántartásba vételének, a tenyésztı részére történı
eljuttatásának rendje
A fríz lovak jelölésére szolgáló transzponderek útját a gyártótól a beültetésig dokumentálni
kell. A magyarországi fríz fajtájú lovak jelölésére használható transzponderek beszerzése,
nyilvántartása, tenyésztı részére történı eljuttatása, és a megjelölt csikók törzskönyvi
nyilvántartásba vétele az alábbi rendben történik:
• Az FLME megrendeli és megvásárolja a transzpondereket.
• A gyártótól átvett transzpondereket az FLME készletnyilvántartásba veszi, és a
felhasználandó jelölıeszközök sorszámát bejelenti a tenyésztési hatóságnak.
• Az FLME törzskönyvezési eljárásának rendjébe illeszkedve a tenyésztésvezetı
megszervezi a bejelentett fríz fajtájú csikók helyszíni azonosítását.
• A tenyésztésvezetı a transzpondert a csikó helyszíni azonosítása alkalmával szállítja a
tenyésztı részére.
9
A tenyésztésvezetı az elızetesen bejelentett csikó helyszíni azonosításának alkalmával, az
504/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelve, elıször ellenırzi, hogy a csikót korábban
már nem jelölték-e meg idegen transzponderrel. Amennyiben nem, a tenyésztésvezetı ezt
követıen átadja a csikó tulajdonosának a jelölésre szolgáló transzpondert.
A tenyésztı köteles gondoskodni a transzponder helyszínen történı szakszerő beültetésérıl,
melyet kizárólag állatorvos végezhet.
A tenyésztésvezetı ellenırzi a helyszínen beültetett transzponder kódját és ezzel egy idıben
elvégzi a törzskönyvezési szabályoknak megfelelı, illetve a lóútlevél-kiadáshoz szükséges ló
azonosítást. A ló azonosítás során a tenyésztésvezetı a törzskönyvezési szabályzatában
leírtaknak megfelelıen veszi fel a csikó adatait, és tölti ki a LÓINFORM nyilvántartás
csikójelölési jegyzıkönyv dokumentumát.
A beültetett transzponderhez tartozó vonalkódos matrica legalább az egyesület és
LÓINFORM nyilvántartásának dokumentumaira felragasztásra kerül.
Ha a bejelentett csikó azonosítása során korábban beültetett, idegen transzpondert talál a
csikóban, akkor felfüggeszti az azonosítási eljárást és ellenırzi, hogy a csikó más lófajtában
nem került-e azonosításra. Az ellenırzés díja 30.000 Ft.+ ÁFA, és a felmerülı kiszállási
költségek. A csikó azonosítása a DNS-vizsgálat eredményének ismeretében folytatható.
Ha az azonosítatlan eredető transzponderrel jelölt csikó egyértelmően azonosítható, és a
KFPS szabályait figyelembe véve fríz fajtában törzskönyvezhetı, akkor a beültetett
transzpondert nyilvántartásba veszi. Az idegen eredető beültetett transzponder nyilvántartásba
vételi díja 10.000 Ft + ÁFA. A tenyésztésvezetı gondoskodik a transzponderrel megjelölt fríz
csikók LÓINFORM nyilvántartásba vételének szabályszerő ellátásáról.
A magyarországi fríz csikók nyilvántartásba vétele
A lóazonosítás és jelölés alkalmával az FLME tenyésztésvezetıje az KFPS által elfogadott
törzskönyvezési rendnek megfelelıen felvett lóadatok alapján kitölti a LÓINFORM
nyilvántartás csikójelölési jegyzıkönyv és lódiagram dokumentumokat.
A beültetett transzponderhez tartozó vonalkódos matrica legalább az egyesület és
LÓINFORM nyilvántartásának dokumentumaira felragasztásra kerül.
A kitöltött LÓINFORM dokumentumok alapján a FLME tenyésztésvezetıje az Országos
Lótenyésztési Információs Rendszerbe (OLIR) a felvett ló adatokat az ahhoz tartozó
transzponderkódhoz kapcsoltan, megfelelı azonosítószámmal ellátva, szakszerően rögzíti.
A csikójelölési jegyzıkönyv 3. példánya a tenyésztı részére átadásra kerül, a lóútlevélkiváltás
alapdokumentumaként. A jegyzıkönyv 2. példánya az FLME tenyésztésvezetıjének
saját nyilvántartásában marad, a ló diagram másolatával együtt. Az eredeti lódiagramot és a
hozzá tartozó 1. példány csikójelölési jegyzıkönyvet az FLME szakmai ellenırzés és
irattárolás céljából megküldi a tenyésztési hatóság részére.
Az ajaktetoválással korábban ellátott lovak másodlagos, transzponderek megjelölése esetén az
FLME tenyésztésvezetıje az ajaktetoválás alkalmával kiállított LÓINFORM csikóbélyegzési
jegyzıkönyv másolati példányán, vagy a lóútlevél másolatának megküldésével bejelenti a
transzponderes megjelölést. A lóútlevéllel már rendelkezı, zárolt adattartalmú lovak esetében
a transzponderkód adatbázisban történı rögzítésérıl a tenyésztési hatóság gondoskodik.
10
Szakmailag még nem jóváhagyott és zárolt lóadat esetében az FLME tenyésztésvezetıje
jogosult pótlólag a transzponderkódot rögzíteni.
A fríz fajtájú lovak azonosító kódjának képzése
Tekintettel arra, hogy a számítógépes lónyilvántartási rendszer a „HUN K/M FZ_ _ _ _ _
0000” formátumú (hagyományos) azonosítót képes jelenleg kezelni, a hagyományos
azonosító megtartása mellett kell az 504/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelı UELN
életszámot képezni az alábbiak szerint.
Az UELN azonosító szám képzése a következıképp történik:
1-3. számjegy: 348 (Magyarország hivatalos ISO országkódja)
4-6. számjegy: 1FZ
7-8. számjegy: a születési év utolsó két számjegye
9-15. számjegy: a beültetett chip számának utolsó 7 számjegye.
Ajaktetoválással nem rendelkezı csikó esetében a hagyományos azonosítószám képzése a
következıképp történik:
1-3. számjegy: HUN
4. számjegy: K vagy M a csikó nemétıl függıen (kanca/mén vagy herélt)
5-6. számjegy: FZ
7-8. számjegy: a születési év utolsó két számjegye
9-15. számjegy: a beültetett chip számának utolsó 7 számjegye.
Ajaktetoválással is rendelkezı csikó esetében a hagyományos azonosítószám képzése a
következıképp történik:
1-3. számjegy: HUN
4. számjegy: K vagy M a csikó nemétıl függıen (kanca/mén vagy herélt)
5-6. számjegy: FZ
7-8. számjegy: a születési év utolsó két számjegye
9-15. számjegy: a beültetett chip számának utolsó 7 számjegye.
Import lovak azonosítójának képzése:
A hagyományos importazonosító képzésének megtartása addig szükséges, ameddig az
országos számítógépes nyilvántartási rendszer, a LÓINFORM az UELN azonosítóra történı
kizárólagos áttérést nem tudja kezelni.
A hagyományos importazonosító képzése a következıképp történik:
1-3. számjegy: HUN
4. számjegy: K vagy M a csikó nemétıl függıen (kanca/mén vagy herélt)
5-6. számjegy: IM (az import tényére utal)
7-8. számjegy: a születési év utolsó két számjegye
9-15. számjegy: a beültetett chip számának utolsó 7 számjegye.
A lóútlevele alapján szabályos UELN azonosító számmal rendelkezı import lovat az eredeti
UELN számával kell nyilvántartásba venni (kiadva a hagyományos magyarországi import
azonosítót is).
A hivatalos UELN számot nem alkalmazó országból importált fríz ló az egyéb „idegen
azonosító”-ját nyilvántartásba kell venni, a hagyományos magyarországi import azonosító
kiadása mellett. Az UELN számra történı kizárólagos átállás érdekében számukra hazai
11
UELN számot képezünk, így biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkon keresztül az érdeklıdı az
eredeti adatbázisra rátalálhasson.

8.§. Tulajdonjog átruházása
Adásvétel során az új tulajdonos nevét és teljes címét feltüntetı, valamint a régi és az új
tulajdonos aláírásával ellátott bejegyzési bizonyítványt kell az FPS-nek eljuttatni. Az új
tulajdonos tulajdonjogát csak ezt követıen jegyzik be.

9.§. A beltenyésztettség foka
A fríz lótenyésztés a korábbi években jelentısen beszőkült. Néhány mén túl nagy szerepet
kapott, de az ivadék vizsgálatok során nem váltották be a hozzájuk főzött reményeket. De
ennek ellenére nagy számú utódot hoztak létre. Így a beltenyésztettség komoly gondot
okozott. Ezért nagyon fontos, hogy egy adott egyed beltenyésztettségi fokát, melyet a holland
anyaszervezet meghatároz, figyelembe vegyék a párosítási tervek meghatározásánál.

10.§. A csikók elnevezése
A csikók neveinek minden évben az anyaszervezet FPS által meghatározott betővel kell
kezdıdniük. A nevek legyenek egyszerőek és lehetıség szerint egy szóból álljanak.
Rövidítés, tenyészet elnevezés nem lehet a név elıtt, de az FPS külön hozzájárulásával azt
követheti. A neveknek nem kell hollandnak lennie. A bejegyzést követıen a név nem
változtatható meg.
Nevek ismétlése
A kanca csikók nevei nem ismételhetık meg adott tenyésztési évben, bár a méncsikók
esetében ez engedélyezett. A lehetıségekhez képest az FPS minden esetben igyekszik
figyelembe venni a tulajdonos elnevezéssel kapcsolatos igényét. Azonban elıfordulhat, hogy
ennek érdekében a tulajdonos által meghatározott nevet rövidítés, vagy kiegészítés követi. A
tulajdonosnak lehetısége van, hogy a csikó bejelentın több nevet is megjelöljön, ha nem
kivájna, hogy az elnevezést az FPS tegye meg.
Mének elnevezése és számozása
A tenyésztési engedély megszerzését követıen a mének nevei megváltoznak. A
tulajdonosnak lehetısége van az új név kiválasztására abból a listából, melyet az FPS
szolgáltat és olyan neveket tartalmaz, melyek még nem használtak tenyésztési engedéllyel
rendelkezı elismert mének esetében. Az elismerést követıen a mén méntörzskönyvi számot
is kap, mely nem azonos a nyilvántartási számával.
12
A csikó neveinek kezdıbetői a születési év szerint


 
11.§. Védett istálló név
Lehetséges levédetni az istállónevet, ami adományozás után automatikusan a ló neve mögé
kerül. Ezek után az adott nevet harmadik személy nem használhatja.
A név nem lehet megkülönböztetı, rágalmazó vagy kereskedelmi, és a ló nevével együtt
maximum 30 jelbıl állhat.
A levédési kérelmet az FPS-nek írásban kell benyújtani. A bizottság által adományozott név
egy évre érvényes. Ha az ellenkezıjérıl tájékoztatás nem érkezik a névhasználat évente
megújul.

12.§. Fedeztetés
Fedeztetni csak az FLME által regisztrált, törzskönyvi számmal, fedeztetési
dokumentumokkal és tenyésztési engedéllyel rendelkezı ménnel lehet. Tenyésztési engedélyt
minden fríz fajtájú mén kaphat. Az FLME által engedélyezett méneknek kétfélék lehetnek:
• Az FPS ideiglenes (csikókönyves) vagy végleges tenyésztési engedéllyel
rendelkezı mének;
• Az FPS tenyésztési engedélyével nem rendelkezı mének. Ezek utódai a
Másodlagos Törzskönyv II-ben kerülnek nyilvántartásba vételre.
Az FPS tenyésztési engedélyével nem rendelkezı fríz mének FLME tenyésztési engedéllyel
történı ellátásnak díja 1 000 000 HUF, melynek megfizetése a méntartót terheli. Kivétel
képez a 2012-es év, melynek során a 2011-ben engedéllyel rendelkezı 3 mén automatikusan
kapja meg a tenyésztési engedélyt.
13

13.§. Mesterséges termékenyítés
Mesterséges termékenyítésre csak hivatalosan elismert mesterséges termékenyítı
állomáson termelt, mesterséges termékenyítésre alkalmasnak minısített mén szaporító anyaga
használható.
A fedezı mén tulajdonosának rendelkeznie kell az illetékes nyilvántartást végzı
szervezettıl kiváltott Fedeztetési jegyzıkönyv nyomtatvánnyal melybe köteles a
fedeztetést/termékenyítést a vonatkozó elıírásoknak (szabványnak) megfelelıen bejegyezni.
Ugyancsak köteles a termékenyített kanca tulajdonosát a fedeztetési jeggyel ellátni.