Csikó törzskönyvezés Hírlevél

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény kötelezõen elõírja a lovak tartós, egyedi megjelölését. Ez az alapja a lovak törzskönyvezésének és regisztrációjának, amelyet hazánkban az MLOSZ végez a 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet "Az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl" alapján.

Ismert származású ló bélyegzés/csippelése/

Fedeztetési engedéllyel rendelkezõ fedezõménnel történt fedeztetetést/termékenyítést követõen minden kancatulajdonos kap egy fedeztetési jegyzõkönyvet, amelynek alsó része egy leválasztható, megcímzett levelezõlapot tartalmaz (ún. tenyészeredmény bejelentõ lap), amelyet kérünk pontosan kitöltve a Szövetség részére közvetlenül a csikó születése után beküldeni. A lótenyésztési felügyelõk innen értesülhetnek a termékenyítés/fedeztetés eredményérõl (csikó/vetélés/elhullás) és ennek alapján értesítik ki a kancatulajdonosokat a bélyegzés idõpontjáról és helyszínérõl. (Amennyiben ezt valaki nem küldi be, úgy annak csikójáról nincs tudomásunk.) A fedeztetési jegyet meg kell õrizni és az esetleges adás-vételkor a lóval az új tulajdonosnak átadni, illetve a bélyegzéskor a felügyelõnek bemutatni. Amennyiben a fedeztetési jegy elvész, úgy az illetékes megyei felügyelõhöz kell fordulni.

A bélyegzés /csippelés/ a csikó fél éves kora körül, még az anyja alatt történik a központilag szervezett helyszínen vagy a tulajdonos által megjelölt helyen, de ez utóbbi esetben kiszállási díj kerül felszámításra. A bélyegzéskor a felügyelõ csikóbélyegzési jegyzõkönyvet állít ki és a szolgáltatás díját is beszedi. A csikóbélyegzési jegyzõkönyvet szintén meg kell õrizni, mert ez a lóútlevél igénylésének egyik alapdokumentuma.

Egyes tenyésztõ egyesületeknél kötelezõ elõírás a csikó DNS alapú származásellenõrzése.

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges mintavétel eredményét a bélyegzéssel nem kell megvárni (kivételt képeznek ez alól a lipicai és arab fajták!), de amennyiben DNS vizsgálat során a feltételezett származás nem kerül megerõsítésre, úgy arra az egyedre származási lap sem adható ki, ismeretlen származásúnak minõsül.

A mintavétel és bélyegzés egy idõben történõ végzését az arab és lipicai lovak esetében az egyesület nem engedélyezi, így ezen egyedeket csak a vizsgálat elkészülte után lehet megjelölni. Amennyiben a származásellenõrzõ vizsgálat a csikó származását nem erõsíti meg, úgy az egyed nullás bélyegzésû lesz. A származásellenõrzést a lótenyésztési felügyelõ szervezi, a vérvételkor jelen van, biztosítja a szükséges eszközöket és a vérvizsgálati kísérõlapot, majd a mintát eljuttatja az MgSzH laboratóriumába.

A megszületett csikók egyesületi jellel, nyereghelyen történõ bélyegzése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott tenyésztõ egyesület csikószámot ad ki rá.

Amennyiben a ló bélyegzéskor/csippelésekor/ már nincs az anyja alatt (legyen bármilyen korú is), úgy minden esetben származásellenõrzés alá kell vetni nem csak a megjelölendõ egyedet, hanem az anyakancát is (amennyiben annak még nem áll rendelkezésre DNS alapú származásellenõrzés vizsgálati eredmény). Ha a kanca már nem él és életében vérvizsgálata sem volt, a csikó/ló ismeretlen származású és nullás bélyegzésû lesz.

Pót fedeztetési jegy kérelem

Amennyiben a tenyésztõnek nem áll rendelkezésre fedeztetési jegyzõkönyv, mert az nem került kiállításra a fedeztetéskor/termékenyítéskor, úgy az utólagosan kiállítható, ha a ménnek a fedeztetés évében volt tenyésztési engedélye és érvényes törzskönyvi nyilvántartási szerzõdése az MLOSZ-szel.

Ebben az esetben a csikótulajdonosnak kérvényt kell benyújtania a Szövetséghez, ezzel egy idõben be kell fizetnie a különeljárási díjat, illetve ezzel párhuzamosan DNS vizsgálatot kell készíttetni a csikóról (amennyiben a kancának nincs DNS vizsgálata, úgy róla is). (Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha a kanca még él, illetve ha már nem is él, de DNS vizsgálata még életében elkészült.) Amennyiben a csikó származását a vizsgálat megerõsíti, úgy a pót-fedeztetési jegy kiállítására az MLOSZ ügyvezetõ igazgatója ad engedélyt.

Ezzel egy idõben a méntartó részére kiszámlázásra kerül a mindenkori " állami mének maximált fedeztetési díja".

Amennyiben a fedeztetési jegy az MLOSZ Tenyésztési Irodájának hibájából nem lett dokumentálva, úgy a külön eljárási díj visszafizetésre kerül a csikó tulajdonosának.

Ismeretlen származású ló bélyegzése /csippelése/

Ismeretlen származásúnak minõsül az a
  • fedeztetési jeggyel nem rendelkezõ ló,
  • amely már nincs az anyja alatt és a kanca DNS vizsgálata már nem végezhetõ el,
  • amelynek származását a DNS vizsgálat nem erõsítette meg.

Az ismeretlen származású lovakat is bélyegezni /csippelni/ kell (kivéve a bélyegzett, de a DNS vizsgálat során kizárt egyedeket), de ezen lovak nullás bélyegzésûek lesznek és természetesen származási lap sem állítható ki rájuk.

A bélyegzés a központilag szervezett helyszínen vagy a tulajdonos által megjelölt helyen történik, de ez utóbbi esetben kiszállási díj kerül felszámításra. A bélyegzéskor/csippeléskor/ a felügyelõ csikóbélyegzési jegyzõkönyvet állít ki és a szolgáltatás díját is beszedi. A csikóbélyegzési jegyzõkönyvet szintén meg kell õrizni, mert ez a lóútlevél igénylésének egyik alapdokumentuma.

Szintén ismeretlen származásúnak számítanak a hamis bélyegzésû/csippelésű/ lovak. Hamis bélyegzésnek az a sütés minõsül, ami láthatóan nem a törvényes módon lett bélyegezve vagy bélyegzése alapján a nyilvántartásunkban szereplõ lóval az egyed nem azonosítható. Ezek a lovak újra/csippelendők/ bélyegzendõk a lótenyésztési felügyelõ által.

Csikóbélyegzési jegyzõkönyv másolat kiváltásalóútlevélhez

Amennyiben a ló tulajdonosa nem rendelkezik csikóbélyegzési jegyzõkönyvvel (vagy 2000. év elõtt az azt helyettesítõ lóazonosító lappal), úgy a lóútlevél kiváltásához másodlat kiváltása szükséges, ha származási lapja sincs a lónak (a lóútlevél kérelemhez vagy csikóbélyegzési jegyzõkönyv vagy származási lap szükséges). A csikóbélyegzési jegyzõkönyv másodlat kiváltásához az alábbi adatokat szükséges a bélyegzést végzõ lótenyésztési felügyelõ számára megadni (levélben vagy telefonon): bélyegzés, szín- és jegyleírás, születési dátum, ivar és fajta (ha fajtába tartozó egyedrõl van szó). Ezek alapján az egyed egyértelmûen beazonosítható, így az utólag kiállított csikóbélyegzési jegyzõkönyv postán elküldhetõ. Nyakon bélyegzett lovak esetében a megyejel egyértelmûen tájékoztat a bélyegzést végzõ lótenyésztési felügyelõrõl, nyereghelyen bélyegzett lovak esetében a Tenyésztési Iroda ad felvilágosítást a (1) 412 5010-es telefonszámon.

A frízeknél az flme -/magyar egyesület/ az MLOSZ megbízatásával végezteti de,minden adatot és papír az egyesületen keresztül intézhető.
/kizárólag már csippeléssel jelölünk Frí lovakat ,amit csak állat orvos ültethet be/míg régebben ajak tetoválással történt a meg jelölésük, azokat természetesen nem kell újból csippel jelölni.
Ehhez természetesen kell a ló tulajdonosok adatszolgáltatása az egyesület felé!