Alapszabály Hírlevél

A FRIZ Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya
Módosításokkal egységes szerkezetben
A FRIZ Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete alapszabályát a következőkben módosította és foglalta egységes szerkezetbe.

Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve és alapító tagjai: FRIZ Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete Az egyesület jogi személy.
Az egyesület alapító tagjai:
BÁLINT LÁSZLÓ (anyja neve: Sári Julianna, született: 1955. 11. 21., Balatonendréd, József Attila u. 29.)
DEÁK GÁBOR FERENC (anyja neve: Katalin Mária, született: 1983. 10. 15., 8600 Siófok, Föu. 174-176. 1171.)
KOVÁCS ZOLTÁN VINCE (anyja neve: Simái Magdolna, született: 1960 02. 28., 8623 Balatonföldvár. Dobó Katica u 14/B.)
Id. GÁBRIS PÁL (anyja neve: Kaszás Teréz, született: 1956. 05. 22, 2888 Csatka, Szentkút u. 107.)
Ifj. GÁBRIS PÁL (anyja neve: Tuba Ildikó, Született: 1977. 10. 12., 2888 Csatka, Szentkút u. 107.)
BÉRCZY ÉVA TITIA (anyja neve: Kayser Éva, született: 1957.04.10., 2888 Csatka-Korompuszta)
NAGY SÁNDOR (anyja neve: Kovács Zsófia, született: 1965. 05. 03., 2888 Csatka. Szentkút u. 138.)
BARNA SÁNDOR (anyja neve: Blumberger Katalin született: Szécsény, 1953. 12. 21., 1125 Budapest. Szarvas Gábor u. 32.)
BARNA KATALIN (anyja neve: Hochhauser Margit született: 1980. 04. 28., 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 32.)
BARNA GYÖRGY (anyja neve: Hochhauser Margit született: 1982. 03. 28., 1125 Budapest Szarvas Gábor u. 32.)
Székhelye: 2244 Úri, Ady Endre út 65/B.

Az egyesület működése kiterjed az ország egész területére. Az egyesület kiadásait tagdíjakból, pályázatokból, működési támogatásokból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.
2. Az Egyesület célja
Európa egyik legrégebbi lófajtájának, a fríz lónak magyarországi megismertetése, a tenyésztési elvek meghatározása, figyelemmel a nemzetközi, különösen a Holland Királyi Társaság által elfogadott célokra, és elvekre, a fajta tenyész értékének megőrzése, a lovassport, lovas turizmus számára alkalmas egyedek tenyésztése.

3. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
Az alapító tagok esetében a tagsági viszony az alapító okirat aláírásával keletkezik
További tagok akkor léphetnek be az egyesületbe, ha kitöltött és aláirt belépési nyilatkozatot nyújtanak be, és egy vagy több, az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő kanca vagy mén bejelentése, valamint a tagdíj befizetése megtörténik.

3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás felajánlásával létesíthető.

3.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással, a jogi személy megszűnésével. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

3.5. A közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

7. A tagok jogai és kötelezettségei

7.1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Jogi személy esetében a jogot a Társasági szerződés szerinti képviseletre jogosult személy látja el. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható

7.2. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

8. Az Egyesület szervei: közgyűlés és tisztségviselők

8.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben, szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

8.2. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

8.3. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, kivéve a tenyésztésvezető személyének megválasztása, mely a mindenkori elnökség jogkörébe tartozik, az választja és meneszti is. Továbbá, az éves beszámoló elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

9. Az Egyesület képviselő szervei:
Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 5 főből álló Elnökség látja el, amely létszámba az elnök és a titkár is beletartozik.
A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket 1 évre választja.

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha annak mind az öt tagja jelen van. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hivni.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

9.1. Az Elnök jogai és kötelességei:
- a Közgyűlést bármikor összehívhatja
- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
- a kiadások számláit ellenőrzi
- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
- harmadik személyekkel való szerződések megkötése
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

9.2. A titkár jogai és kötelességei
- az Egyesület pénzállományának kezelése,
- a számlák kezelése és nyilvántartása,
- a pénztárkönyv vezetése,
- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése
- a számlák hitelességének ellenőrzése.

9.3. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.
A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.
Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
9.4. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

10. Az Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az elnök, és a titkár jogosultak. A képviselők önállóan rendelkeznek az Egyesület számlája felett is.

11. Szakmai feladatok

A tenyésztés vezető és a nemzetközi titkár tevékenységét az egyesület elnöke irányítja, feladatukat az elnök határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

12. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása

A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

12.1. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pályázatokból, működési támogatásokból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási ,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

12.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig felelnek.

12.3. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
12.4. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

12.5. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart. melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

13. Vegyes rendelkezések

13.1 Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

13.2. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

13.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló
1989. évi II. tv. valamint a Ptk. rendelkezései, másrészt a később meghozandó
közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezt az alapszabály módosítást az Egyesület 2012. május 29. hó napján összehívott közgyűlésen fogadta el, és azt alapító tagok egyetértően aláírták.
Budapest, 2012. május 29.